آیا می دانید کسانیکه با امواج جهانی هماهنگ شدند ، بر دشمن غلبه کردند؟

بند 14 از منشور دفاعی اِل یاسین (بیانیه 19)

(بیانیۀ 19 شامل موثرترین، قویترین و کاراترین سبک ها و روش های مبارزۀ نرم و ضد جنگ روانی می باشد)

جهانی سازی : خود را در پیوند با امواج جهانی و جهانی شدن بشناسانید:

باید به زبان جهانی و به شیوه هماهنگ با شرایط موجود سخن بگوییم و عمل کنیم.

لازم است نقش خود را در ارتباط با وقایع و روندهای فعال جهانی ، بصورت راهبردی تعریف کنیم.

بنابراین دفاع و ضد حمله های خود را با امواج جهانی و شرایط روز پیوند می زنیم. نباید نسبت به انواع موج های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی بی تفاوت باشیم بلکه حداکثر برنامه ریزی و بهره گیری از این امواج ، به قصد جهانی سازی ، ضروری است  

 

/ 0 نظر / 12 بازدید